عمل رینوپلاستی ( زیبایی بینی ) با حفظ عملکرد بینی از موضوعات روز است که عملی انجام شود که کار بینی به مخاطره نیفتد.

من از روز اول که شروع به عمل بینی کردم همیشه در فکر آن بودم که از مصنوعی سازی و لطمه به بیتی پرهیز کنم.

تمام اجزای صورت باید در وضعیتی قرار گیرند که با سایر قسمتهای صورت تناسب داشته باشند و این هارمونی است ک زیبایی ایجاد میکند.

تاریخچه عمل زیبایی بینی :

اولین بار عمل زیبایی بینی در هند برای کسی انجام شد که بزرگی بینی اش مانع دید او شده بود و نمیتوانست طرف دیگر را به خوبی ببیند.

بشر از ابتدا بدنبال تغییر و بهتر شدن بوده.

با توجه به این که بینی در مرکز صورت واقع شده تغییرات بر روی آن میتواند باعث در تغییر چهره و نمایان شدن سایر قسمت های خوب صورت گردد.